Vedtægter

Stiftet den 12. august 1982.

 

Nærværende vedtægter er baseret på de på den stiftende generalforsamling enstemmigt vedtagne vedtægter, – inclusive alle senere rettelser og tilføjelser, til og med senest afholdte ekstraordinære generalforsamling, den 12. marts 2019.

 

Indholdsfortegnelse

§ 1     Navn og hjemsted.
§ 2     Formål.
§ 3     Andelshavere.
§ 4     Indskud.
§ 5     Hæftelse.
§ 6     Andel.
§ 7     Boligaftale.
§ 8     Boligafgift.
§ 9     Vedligeholdelse.
§ 10    Forandringer.
§ 11    Fremleje.
§ 12    Husorden.
§ 13    Overdragelse.
§ 14    Pris.
§ 15    Fremgangsmåde.
§ 16    Garantistillelse m.m.
§ 17    Tvungen overdragelse.
§ 18    Dødsfald.
§ 19    Samlivsophævelse.
§ 20    Opsigelse.
§ 21    Eksklusion.
§ 22    Generalforsamling.
§ 23    Indkaldelse.
§ 24    Flertal.
§ 25    Dirigent m.v.
§ 26    Bestyrelse.
§ 27    Bestyrelsesmedlemmer.
§ 28    Møder.
§ 29    Tegningsret.
§ 30    Administration.
§ 31    Budget og regnskab.
§ 32    Revision.
§ 33    Opløsning.

 

§ 1 Navn og hjemsted.

1.1  Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

1.2  Foreningens navn er Andelsboligforeningen Verahus.

 

§ 2 Formål.

2.1  Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 2903 og 14 M, Vanløse.

 

§ 3 Andelshavere.

3.1  Alle andelshavere er medlemmer af foreningen. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er lejer af eller samtidig med optagelsen overtager en beboelseslejlighed eller en forretning i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Hvert medlem kan kun have en beboelseslejlighed. Andelshavere med beboelseslejlighed er forpligtede til at bebo lejligheden, jfr. dog § 11.

3.2   Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforenings generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1.  Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal  overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

§ 4 Indskud.

4.1  Indskuddet udgjorde ved stiftelsen er beløb svarende til 288,30 kr. pr. 100,00 kr. vurderingsleje

4.2  Ved optagelse af nye andelshavere skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris som efter § 14 godkendes for andel og lejlighed. Indskud plus tillægsbeløb erlægges kontant  jfr. § 15.

 

§ 5 Hæftelse.

5.1  Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk. 2.

5.2  For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1. personligt og pro rata, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

 

§ 6 Andel.

6.1  Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

6.2   Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 15 – 22, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

6.3  Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring henhold til andelsboligforeningenslovens § 4 a.

6.4   For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

 

§ 7 Boligaftale.

7.1  Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelserne om lejlighedens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 8 Boligafgift.

8.1  Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedens lejeværdi.

8.2   Som almindeligt depositum indbetales beløb svarende til 2 måneders boligafgift. Andels- havere, der er indtrådt ved foreningens stiftelse, betaler dog ikke depositum.

8.3    Nye andelshavere betaler et engangsbidrag til fællesantennen. Beløbets størrelse besluttes af generalforsamlingen. Bidraget bortfalder dog pr. 31.12.2014.

 

§ 9 Vedligeholdelse.

9.1   Andelshaveren har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

9.2   Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.

 

§ 10 Forandringer.

10.1    Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal skriftligt forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde hvor bygningstilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes. Godkendelse skal gives skriftligt.

10.2    Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om lovlig og normal forsvarlig udførelse af arbejdet:  Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, ændring af el-installation og tilsvarende sædvanlige forandringer.

10.3    Beboere og erhvervslejere må ikke opsætte antenner og paraboler hverken på altan, mur, loft eller tag.

 

§ 11 Fremleje.

11.1    En andelshaver kan kun fremleje eller –låne sin lejlighed ud med bestyrelsens tilladelse, når andelshaveren samtidig af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog højest 1 år.  Fremleje kan nægtes, hvis en andelshaver ikke har beboet sin lejlighed i minimum 6 måneder. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet

11.2    Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

 

§ 12 Husorden.

12.1   Generalforsamlingen kan til enhver tid, gældende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden og husdyrhold m.v.

 

§ 13 Overdragelse.

13.1   Ønsker en andelshaver at fraflytte sin beboelseslejlighed eller forretning, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen overtager beboelseslejligheden eller forretning. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.

13.2   Ved fraflytning af en beboelseslejlighed skal fortrinsret til at overtage andel og lejlighed gives i nedenstående rækkefølge:

 1.  Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt fraflytningen sker i forbindelse med    bytning af bolig, eller andelshaveren indstiller nærtstående, der i forvejen bebor lejligheden, eller en person med hvem han/hun er beslægtet i lige op og nedstigende linie, samt søskende.
 2.  Andre andelshavere, der er indstillet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der er først indtegnet på venteliste går forud for de senere indtegnede. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed.
 3.  Andre personer, der er indstillet af andelshavere på ventelisten, således at de der er først indtegnet, går forud for de senere indtegnede.
 4.  Andre personer, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

13.3  Hvis en andel sælges under den pris, den har været udbudt til på ventelisten, skal den forinden salget kan godkendes, atter tilbydes ventelisten med den ændrede salgspris. Personer på ventelisten skal inden 8 dage efter at have modtaget tilbuddet skriftligt meddele bestyrelsen, at de ønsker at købe lejligheden til den nye pris. Hvis ingen fra ventelisten henvender sig inden nævnte frit, kan andelen herefter sælges som først aftalt.

13.4  Ved salg af en lejlighed betaler køber et gebyr til andelsboligforeningen. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 14 Pris.

14.1   Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

 1. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelens pris og prisstigning fastsættes under hensyntagen til handelsværdien af foreningens ejendomme og andre aktiviteter, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.
 2. Værdien af forbedringer i lejligheden ansat til anskaffelsesprisen, med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.
 3.   Værdien af inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Bortset  fra inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden,skal køber dog frit kunne nægte at overtage inventar.
 4.   Såfremt lejlighedens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig mangelfuld, kan bestyrelsen beregne et prisnedslag under hensyn hertil.
 5.     Eventuel værdi af forretning, herunder goodwill.

14.2     Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

14.3   Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre, samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en arkitekt udpeget af andelsboligforeningernes fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, eller pålægges den ene part fuldtud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

14.4    En andelshaver har ikke ret til at få sin andel udbetalt, før en ny andelshaver er indtrådt, jfr. i øvrigt § 5 og § 15.

 

§ 15 Fremgangsmåde.

15.1   Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsbolig-foreningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf.

15.2.1  Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular.

15.2.2  Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligen, samt refunderer udgifter og betaler rimeligt vederlag for bestyrelsens og eller administrators arbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller – auktion.

15.3  Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til administrator/subsidiært til foreningens pengeinstitut, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien, – afregner først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

15.4  Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden, skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelses-tilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået hvem det tilkommer.

 

§ 16 Garantistillelse m.m.

16.1  Vedtægtsbestemmelserne vedrørende foreningens garantistillelse, kautioner, transporter m.m. respekteres fortsat, såfremt de er etableret og noteret før 1. februar 2005.

16.2  Foreningens restancer, indfrielsesbeløb og omkostninger såvel i forbindelse med oven-nævnte garantistillelse, kautioner, transporter m.m. som ovennævnte pantsætninger og udlæg skal afregnes til foreningen før udlodning af salgsprovenue til pant-  og udlægshaver, som har etableret og noteret deres ret efter 1. februar 2005.

16.3  Andelshavere må ikke mod sikkerhed i andelen optage lån, der overstiger 80% af pantets værdi på lånetidspunktet.

 

§ 17 Tvungen overdragelse.

17.1  Har andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

§ 18 Dødsfald.

18.1  I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

18.2  Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og dernæst til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie, søskende, samt til personer, som af den afdøde andelshaver over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes.

18.3  Såfremt en andelshaver, der er indehaver af en forretning dør, skal dødsboet være berettiget til at indstille efter reglerne i § 13.1, idet der dog skal gives fortrinsret i overensstem-melse med lejelovens regler.

18.4  Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned der indtræder næstefter 3- måneders dagen efter dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt for-inden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som over-tagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.

 

§ 19 Samlivsophævelse.

19.1  Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller ligesom ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til en bolig eller forretning, berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lejlig-heden.

 

§ 20 Opsigelse.

20.1  Andelshavere kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 – 19 om overførsel af andelen.

 

§ 21 Eksklusion.

21.1  Såfremt en andelshaver ikke betaler indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller groft forsømmer sin vedlige-holdelsespligt, så vel som hvis en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, eller i forbindelse med overdragelsen af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan den pågældende andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen.

21.2  Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der forholdes som bestemt i § 17.

 

§ 22 Generalforsamling.

22.1  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

22.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregn-skab.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel  ændring af boligafgiften.
 5. Fællesantennen.
 6. Forslag.
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Eventuelt.

22.3  Ekstraordinær  generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

§ 23 Indkaldelse m.v.

23.1  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan forkortes til 8 dage.

23.2  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

23.3  Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i ind-kaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsam-lingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

23.4  Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden eller driver forretning sammen med andelshaveren. Administrator og revisor har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

23.5  Hver andel giver to stemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller myndig nærtstående, der bebor lejligheden eller driver forretning sammen med andelshaveren, eller en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt.

 

§ 24 Flertal.

24.1  Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid 1/5 af forening-ens andelshavere være til stede.

24.2  Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgift, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af bolig-afgiften med mere end 40%, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af andelshaverne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af andelshaverne til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget, kan der ind-kaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

24.3  Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andels-haverne hæfter personligt og prorata.

24.4  Forslag om salg af fast ejendom eller foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige andelshavere. Er der ikke mindst 3/4 af samtlige andelshavere til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

 

§ 25 Dirigent m.v.

25.1  Generalforsamlingen vælger selv sin referent.

25.2  Referenten skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

 

§ 26 Bestyrelse.

26.1  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 27 Bestyrelsesmedlemmer.

27.1  Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand udpeges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og en referent. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

27.2  Som bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærtstående, såfremt de bebor lejligheden eller driver forretningen sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller –suppleant kan kun vælges en person for hver andel.

27.3  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges kun for 1 år ad gangen.

27.4  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelses-medlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

 

§ 28 Møder.

28.1  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have sær-interesser i sagens afgørelse.

28.2  Referenten skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen.

28.3  I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 29 Tegningsret.

29.1  Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Denne tegningsret gælder også ved pantsætning af ejendommen. Administrator kan tegne foreningen i den daglige drift.

 

§ 30 Administration.

30.1  Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator.

30.2  Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

 

31.1  Budget og regnskab.

31.1  Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1.9 – 31.8.

31.2  I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andele, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet.

31.3  Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 32 Revision.

32.1  Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

§ 33 Opløsning.

34.1  Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

34.2  Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende del af formuen mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

 

Ændringer til vedtægter for Andelsboligforeningen  Verahus vedtaget siden stiftende generalforsamling 12 august 1982:

Paragraf 13 er ændret på den ekstraordinære generalforsamling d 8/12 1987.

Paragraf 23.5 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 7/12 1989.

Paragraf 18.2 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 3/3 1992.

Paragraf 14.4 er tilføjet ved ekstraordinær generalforsamling d 13/1 1993.

Paragraf 11.1 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 28/2 1994.

Paragraf 16 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 28/2 1994.

Paragraf 6.2 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 10/8 1999.

Paragraf 29 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling d 10/8 1999.

Paragraf 8 stk 3 er tilføjet på den ekstraordinære generalforsamling d 21/11 2001.

Paragraf 22 stk 2 er ændret på den ekstraordinære generalforsamling d 21/11 2001.

Paragraf 16 er ændret på den ekstraordinære generalforsamling d 12/2 2002.

Overstående ændringer er indført i gennemskrevne vedtægter  d 14/5 2002 og underskrevet af daværende bestyrelse.

 

Senere ændringer til vedtægterne til og med ekstraordinær generalforsamling 4 feb. 2015. Disse ændringer er indskrevet i de fra 14/5 2002 gennemskrevne vedtægter:

På den ekstraordinære generalforsamling  14 feb 2006 blev §§ 6, 13, 15 og 16 ændret.

På den ordinære generalforsamling  29 nov 2007 blev § 13.3 tilføjet.

På den ekstraordinære generalforsamling 17 feb  2009  blev forvekslingen af § 13 og § 15 (som var sket på den ekstraordinære generalforsamling 10 jan 2006) korrigeret.

På den ekstraordinære generalforsamling 15 dec 2010 blev 13.4 tilføjet.

På den ekstraordinære generalforsamling 10 jan 2013 tilføjes nyt punkt til § 16 senere kaldet §16.3.

På den ekstraordinære generalforsamling 11 dec 2013 blev § 5.2 og § 5.3 ændret, § 10.3 blev tilføjet, og § 14.1 blev ændret.

På den ekstraordinære generalforsamling 4 feb 2015 blev ordlyden i følgende §§ ændret:

 • 2, §3, §3.1, §3.2 (tilføjet), §4, §4.1, §4.2(udgået), §4.3, § 4.3 (ændret til §4.2), §5.1, §6.1, §7.1, §8.2, §8.3, §9.1, §10.2, §11.1 §16, §17, §21, §22.2, §24.1, §24.2, §24.4, §25.1, §25.2, §27.3, hele §31, §33 (ordlyden er flyttet til §31 som punkt 31.3), §34 (ændret til §33).

Alle ovenstående ændringer er indskrevet i vedtægterne for andelsboligforeningen  Verahus.

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 2. december 2015 blev nedenstående ændringer af vedtægterne vedtaget:

8.1 – Boligafgiften beregnes ud fra lejlighedens fastsatte lejeværdi, på det tidspunkt hvor lejligheden
indgik i andelsboligforeningen. (Dvs. henholdsvis ved stiftelsen i 1982, og ved etablering og udbud af
de 4 taglejligheder i 1999). Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andels-
boligforeningens medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage re-
gulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligaf-

giftens størrelse kommer til at svare til lejlighedens lejeværdi. Se dog 8.2

8.2 – Fra og med 1/1 2016 beregnes og fordeles alle reguleringer af boligafgiften, udelukkende efter

de enkelte lejligheders andels-areal.

Nuværende §§ 8.2 og 8.3 konsekvensrettes til 8.3 og 8.4

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2019 blev nedenstående ændringer af vedtægterne vedtaget:

§ 16.3 udgår.

§ 22.2  Dagsordenens punkt 5. Fællesantennen. fjernes fra den faste dagsorden, idet fællesantennen ikke længere er et separat punkt i årsregnskabet. De efterfølgende punkter 6, 7, 8 og 9 rykker op og bliver til punkt 5, 6, 7 og 8.

 

På den ordinære generalforsamling den 17. november 2021 blev nedenstående ændringer af vedtægterne vedtaget:

§ 28.2  Referenten skriver protokollat for bestyrelsesmøder og sikrer, at bestyrelsen godkender protokollatet.