Affald

Læs nedenfor om håndtering af de enkelte affaldstyper. Derudover kan der hentes mere information om håndtering af affald på Københavns Kommunes hjemmeside under Affald.

Affald kan også afleveres på en Genbrugsstation.

 

Sortering

Vores affald skal sorteres i en række forskellige fraktioner. Læser mere om sortering her. På stien, der forbinder Jydeholmen med Bogholder Allé og hvor de to affaldsskure findes, er der placeret containere/beholdere til følgende affaldstyper:

  • Batterier
  • Elektronikaffald
  • Glas
  • Madaffald (se mere nedenfor)
  • Metal
  • Pap
  • Papir
  • Plast/mad- og drikkevarekartoner

 

Madaffald

Madaffald skal kommes i de dertil indrettede bionedbrydelige poser. I forbindelse hermed kan den af kommunen udleverede køkkenkurv benyttes. Når posen er fyldt bindes der knude på den og herefter smides den i beholderen til madaffald. Der må som udgangspunkt ikke afleveres “løst affald” i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede.

Er man løbet tør for poser, kan nye poser bestilles her. Så får man fire ruller poser leveret til sin postkasse.

 

Restaffald

Affald, der ikke kan sorteres i en af de på denne side nævnte fraktioner, er restaffald. Hertil kan affaldsskakterne, der findes i opgangene, benyttes. Alt affald, der kommes i skaktene, skal indpakkes i affaldsposer og disse skal lukkes.

Restaffald kan også anbringes i de store containere i de to affaldsskure vest for stien mellem Jydeholmen og Bogholder Allé. De små containere er beregnet til at skulle anvendes under nedfaldsskaktene.

 

Farligt affald

Farligt affald må aldrig smides i skraldespanden, hældes i kloakken, brændes af eller smides på jorden, da det vil forurene naturen.

Når man sorterer sit affald, skåner man altså miljøet.

Farligt affald skal altid afleveres til særlig behandling.

Foreningen råder over et miljøskab til farligt affald. Det er placeret til venstre inde på storskraldspladsen. Pladsen er aflåst. Farligt affald kan enten stilles oven på skabet, hvis det kan nås ude fra, eller placeres foran hegnet ind til storskraldspladsen. Dog må det ikke forhindre åbning af porten.

Lysstofrør kan normalt afleveres i elektrikerforretninger og medicinglas kan afleveres på apoteket.

Større mængder skal afleveres på genbrugsstationen.

Større ting som fjernsyn, radioer, mm kan stilles til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen.

Farligt affald er typisk ting, som man har brugt i forbindelse med renovering, rensning, reparationer og vedligeholdelse af bolig, bil og båd. For nogle typer farligt affald gælder, at også den tomme emballage skal afleveres.

 

Storskrald

Andelsboligforeningen har en storskraldsplads, der ligger i forlængelse af de murede garager ind mod nummer 60.

Pladsen er aflåst. Affaldet skal sættes udenfor porten. Dog må det ikke forhindre åbning af porten.

Kast ikke affald over porten, da det skaber kaos i rummet til gene for den videre behandling, f.eks. med knust glas.

Meningen med aflåsningen er, at uvedkommende ikke skal komme ind på pladsen, samt at sikre at der ikke bliver henstillet effekter, som ikke hører til storskrald fra almindelig beboelse.

Det er meget vigtigt at storskraldet er sorteret, da usorteret affald vil blive pålagt en sorteringsafgift, som let løber op i adskillige tusinde kroner.