Velkommen

Orientering til nye andelshavere om Andelsboligforeningen Verahus

 

På andelsboligforeningens hjemmeside verahus.dk findes mange praktiske oplysninger, samt ansøgningsskemaer til forskellige formål. Ved at henvende sig til bestyrelsen kan man få oplyst adgangskoden til foreningens interne sider. Hjemmesiden opdateres efter behov med meddelelser, nyheder og andet relevant.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail eller ved at lægge en besked i foreningens postkasse i Jydeholmen 43. Mailadresse findes under ”Bestyrelsen” i menuen ”Interne sider”.

I forbindelse med indflytning sørger bestyrelsen for, at relevante navne anføres på dørtelefon og postkasse. Af sikkerhedshensyn benævnes fornavne kun med første bogstav.

 

I alle opgange findes affaldsskakter, som kun er beregnet til restaffald i lukkede skaktposer. I begge ender af passagen mellem Jydeholmen og Bogholder Allé er opstillet containere/beholdere til papir, pap, batterier, elektronik, metal, glas, plast/mad- og drikkekartoner og madaffald. Der findes også to mindre skure med containere til restaffald, som ikke kan afleveres i skakten.

For enden af de murede garager findes et aflåst aflukke til storskrald. Effekter til anbringelse i rummet stilles udenfor – dog ikke foran lågen.

 

Fra passagen er der adgang til et grønt område benævnt “fælleshaven”. Her findes grillplads, borde og bænke samt legetårn, sandkasse og div. legeredskaber. Brugere af fælleshaven er forpligtet og ansvarlig for at rydde op efter brug. Adgang med fællesnøglen.

Fra passagen er der også adgang til tre cykelkælderrum via kældernedgange. Adgang med fællesnøglen.

Der er intet fællesvaskeri i ejendommen.

Bag garagerne mod Bogholder Allé er der indrettet aflåst, udendørs tørreplads. Der er også aflåste tørrerum i kældrene Jydeholmen 47A.tv., 47B.th., og 47E.tv. Adgang med fællesnøglen.

Fællesnøglen = nøglen til opgangsdørene.

 

Foreningen har fællesantenne, der kan modtage en del gratis, digitale TV-kanaler. Ønskes der adgang til yderligere kanaler, må man selv lave en aftale med en udbyder af kanaler.

Der er anbragt antennestik i hver lejlighed. Eventuelle nødvendige reparationer på disse må kun udføres af specialister. Ved problemer kontaktes bestyrelsen.

 

Når man køber anden bolig, ønsker man ofte at foretage ændringer i boligen. Her er det vigtigt at understrege, at køb af en andelsbolig kun giver brugsret til, men ikke ejerskab af det pågældende område. Jf. vedtægternes § 10.1 skal man derfor altid ansøge bestyrelsen om tilladelse til at foretage alle konstruktive ændringer i lejligheden. Foretagne ændringer uden bestyrelsens tilladelse vil blive forlangt reetableret.

Antallet af radiatorer i lejlighederne må ikke reduceres. Ønsker man at flytte en radiator til en anden placering i rummet, kræver det tilladelse fra bestyrelsen. Eventuel utæthed eller anden skade på en radiator skal straks meddeles til bestyrelsen.

Alle radiatorer i lejligheden er forsynet med varmemålere. Disse må under ingen omstændigheder forsøges fjernet eller ændret. Lejlighedens varmeforbrug fjernaflæses elektronisk ved periodens slutning. Den årlige opgørelse af varmeforbruget tilsendes i maj eller juni.

 

I kælderen Jydeholmen 43 findes et selskabslokale, som kan lejes af andelshaverne til private arrangementer.

 

1 – 2 gange om året indkalder bestyrelsen til fælles arbejds- og havedage, hvor alle med tid og kræfter forventes at møde op og gøre en indsats for Verahus og fællesskabet. Det er samtidig en god mulighed for at lære andre andelshavere at kende og derved styrke sammenholdet i foreningen.

 

Såfremt du/I har et indregistreret motorkøretøj, er det muligt at leje en garage (der kan dog være venteliste). Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden, hvor der også er information om gældende parkeringsregler på foreningens område.

 

I november måned afholdes den årlige generalforsamling, hvor der redegøres for større udførte ændringer på ejendommen i årets løb. Årets regnskab og økonomiske forhold i øvrigt vil blive gennemgået, og der vil være valg til bestyrelsen.  Alle andelshavere er velkomne.

 

Endnu engang velkommen til Andelsboligforeningen Verahus.

 

Venlig hilsen bestyrelsen