Husorden

(uformelt underlagt § 12.1 i vedtægterne)

12.1.01    Adfærd  –  Der må ikke leges eller støjes på trapper, kældre og gange.
Beboerne skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller på besøg værende børn og voksne ikke med støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.
Rygning i opgangene frabedes.

12.1.02    Affald  –  I ejendommens affaldsskakt må der kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede.
Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsposer eller containere.

12.1.03    Badeværelse  –  Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning.
Af hensyn til natteroen i ejendommen må vandhanerne, bortset fra haner i håndvaske, ikke benyttes mellem kl. 23:00 og kl. 06:00.

12.1.04    Cykler, barnevogne, m.m.  –  Cykler, barnevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller porte.
Der er kælderrum til barnevogne mellem 47B og 47C og der sidder skilt på døren med teksten ”Barnevognskælder”.
Nøglen til hængelåsen er fællesnøglen.

12.1.05    Fyrværkeri  –  Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen, i tilhørende gård eller andre udenomsarealer.

12.1.06    Grill  –   Det er ikke tilladt at benytte kulgrill på altanerne. Det er tilladt at benytte en gasgrill med en flaskestørrelse på maksimum 5 kg på altanerne. Øvrig brug af grill henvises til fælleshaven.

12.1.07    Husdyrhold  –  Husdyrhold er tilladt, når skriftlig tilladelse hertil er indhentet fra bestyrelsen.
Retten til husdyrhold kan fratages en andelshaver såfremt dennes husdyr er til gene for de øvrige beboere eller husdyrholdet ikke lever op til gældende lovgivning f.eks. hundeloven.
Det er i perioden maj – september inklusive ikke tilladt at medbringe hunde eller husdyr i øvrigt i fælleshaven. I vinterhalvåret, fra oktober til april inklusive, er det tilladt for beboere at lufte små hunde i fælleshaven under forudsætning af, at der ikke foregår andre aktiviteter i haven. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.

12.1.08    Motorkøretøjer  –  Motorkøretøjer må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørsel for andre motorkøretøjer.
Signalhorn må ikke benyttes i garagen eller i gården.
Benzin må ikke opbevares i det lejede, udover hvad der forefindes i motorkøretøjet.
Motorkøretøjer (herunder knallerter) må ikke startes unødigt.

12.1.09    Musiceren  –  Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden udlejerens skriftlige samtykke.
Anden musiceren og underholdning må i øvrigt kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl. 23:00.

12.1.10    Radio og stereo m.m.  –  Afspilning af radiomodtagere,  stereoanlæg, fjernsynsmodtagere og andre elektroniske apparater må kun finde sted på en sådan måde, at de øvrige beboere ikke generes derved.

12.1.11    Støj  –  Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere.
Brug af boremaskiner og anden støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20:00.

12.1.12    Tøjtørring  –  Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum.
Tørrerum skal afleveres i samme stand som det forefandtes.

12.1.13    Såfremt et medlem eller dennes husstand eller dennes gæster mv. udviser grov uagtsomhed eller hærværk, som påfører ejendommen skade, er medlemmet pligtig at erstatte skaden.
Såfremt andelsboligforeningen får dækket skaden via forsikringsselskabet, skal det pågældende medlem refundere foreningens selvrisiko.
Såfremt ovennævnte ikke overholdes, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse, jævnfør vedtægternes § 21.