Biler, cykler, garager

Biler

Foreningen råder over et begrænset antal parkeringspladser. For at det ikke skal ende i kaos er der opstillet følgende forholdsregler:

  • Andelshavere eller lejere, der har garage, skal benytte denne til parkering og ikke udelukkende til pulterrum.
  • Parkering ud for opgangene 47A – 47E skal ske som parallelparkering i den vejside, der er længst væk fra huset og altså ikke langs fortovskanten.
  • Parkering overfor de murede garager er tilladt op imod de små trægarager. Der er plads til seks biler, som skal holde vinkelret på væggen til trægaragerne. Det er ikke tilladt at parkere langs kantstenen opmærket med punkteret gul stribe.
  • På pladserne overfor murstensgaragerne må der ikke parkeres biler, der er større end almindelige personbiler.
  • Parkering kan også foretages for enden af de små garager ud mod Bogholder Allé, hvor der på det afmærkede fliseareal er plads til at parkere 4 biler.
  • Parkering af motorkøretøjer med egenvægt over 3,5 tons er ikke tilladt noget sted i gården. Belægningen er ikke konstrueret til den store vægt sådanne motorkøretøjer har.
  • Parkering i garagegården mellem trægaragerne er ikke tilladt.
  • Al øvrig parkering skal ske uden at være til gene.

Andelshavere har påtalepligt i forhold til at deres gæster parkerer i henhold til ovennævnte regler.

 

Cykler

5 steder på ejendommen er der opsat udendørs cykelstativer med i alt 45 pladser. Det henstilles til beboerne at bruge disse stativer til udendørsparkering.

Cykelparkering langs husmure og i portåbningerne er ikke tilladt, da arbejdet med snerydning, saltning, fejning mm. herved besværliggøres.

Cykelparkering kan foregå indendørs i mellembygningen i cykelkælderrummene under

opgang A, hvor der er 8 stativpladser

opgang B, hvor der er 12 stativpladser

opgang C, hvor der er 12 stativpladser

opgang D, hvor der er 8 stativpladser

opgang E, hvor der er 10 stativpladser

Ud over de her nævnte stativpladser er der flere rum under opgangene A – E, hvor cykler kan stilles, men hvor der ikke er stativer. Parkerer man sin cykel udenfor stativerne må det påses, at der ikke skabes adgangsbesvær for andre cyklister eller for skraldemanden, der skal kunne komme til at fjerne affaldscontainerne under nedfaldsskaktene.

Adgang til cykelkælderrummene foretages fra stien mellem Jydeholmen og Bogholder Allé.

Der er ingen cykelkælderrum under opgangene ud mod Jydeholmen (43 og 45) og under opgangene ud mod Bogholder Allé (66 og 68).

Der er kælder til barnevogne mellem 47B og 47C (rum nr. 41). Der sidder skilt på døren med teksten “barnevognskælder”. Nøglen til hængelåsen er fællesnøglen.

Cykler, barnevogne med mere må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller i portene.

 

Andelshavere har påtalepligt i forhold til at deres gæster parkerer i henhold til ovennævnte regler.

 

Garager

Andelsboligforeningen ejer 21 garager. 9 af dem er murede garager og de sidste 12 er trægarager.

En af de murede garager er reserveret til foreningens haveredskaber, værktøj, mm.

Ønsker man at leje en garage i foreningen, kan man benytte formularen Ventelistenotering til at blive skrevet op til en sådan.

For at komme i betragtning til leje af en garage, skal man have et indregistreret motorkøretøj.

Opsigelse af et garagelejemål kan fra lejers side kun ske med minimum en måneds varsel til den første i en måned.

Retten til at leje en garage bortfalder såfremt man ikke længere har et indregistreret motorkøretøj. Når motorkøretøjet er afhændet, skal bestyrelsen underrettes og lejemålet vil herefter blive opsagt med en måneds varsel. Dog kan man få lov at beholde garagen, hvis man aktivt er i gang med at anskaffe sig et nyt indregistreret motorkøretøj.

Hvis ingen er på venteliste til at leje en ledig garage, kan en andelshaver, som i øvrigt opfylder kravet om at have mere end et indregistreret motorkøretøj, leje denne. Lejemålet gælder for et år, hvorefter det kan opsiges med 1 måneds varsel.

Bestyrelsen kan, hvis ingen på ventelisten er interesserede, udleje en garage til en andelshaver, som ikke opfylder kravet om at have et indregistreret motorkøretøj.  Et sådant lejemål vil løbe over et år, hvorefter det kan opsiges med 1 måneds varsel.

Garagelejemålet er et separat lejemål og kan ikke videregives ved salg af andel.

Garagen skal benyttes til parkering af indregistreret motorkøretøj og må ikke udelukkende benyttes til pulterrum.