Salg af andel

En andelshaver, der ønsker at sælge sin andel, skal sørge for følgende

 1. Få foretaget et eftersyn af boligens elinstallationer af en autoriseret el-installatør.
  El-attesten skal være fejlfri i forhold til lovligheden af boligens elinstallationer.
  Eventuelle fejl skal være rettet, inden bestyrelsen vurderer boligen.
  sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man finde vejledning for, hvorledes et eftersyn udføres, og på siden ligger også en blanket, som installatøren skal udfylde.
 2. Få foretaget et eftersyn af boligens VVS-installationer af en autoriseret VVS-installatør.
  VVS-attesten skal være fejlfri i forhold til lovligheden af boligens VVS-installationer.
  Bemærk, at VVS-eftersynsrapporten skal indeholde oplysning om radiatorernes varmekapacitet. Der må i lejligheden ikke være fjernet radiatorer, og der må ikke være udskiftet radiatorer til modeller med mindre varmekapacitet end de oprindeligt opsatte.
  Eventuelle fejl skal være rettet, inden bestyrelsen vurderer boligen.
 3. El-attest og VVS-attest er gyldige i 1 år efter udstedelsesdatoen, såfremt der i den periode ikke udføres ændringer af de berørte installationer.
 4. Under punktet “Håndværkere” i fanebladet “Ejendommen” på denne hjemmeside findes en liste over de håndværkere, foreningen normalt benytter, men der er intet krav om at sælger / andelshaver i en salgssituation også benytter lige netop en af dem.
 5. Har man udført eller betalt for forbedringer, som bestyrelsen har givet tilladelse til og som stadig eksisterer, skal andelshaveren udfærdige en komplet liste med følgende indhold:
  1. Hvornår forbedringerne er udført
  2. Hvilket rum det drejer sig om
  3. Timeforbrug ved eget arbejde – som skal vurderes i forhold til den tid en professionel håndværker ville have brugt
  4. Faktura for arbejder udført af fremmede håndværkere
  5. Bilag for indkøb af materialer
  Er der forbedringer fra tidligere, som ikke længere er aktuelle, noteres disse på listen.
  Formularen “Specifikation til vurdering af forbedringer og løsøre i andelslejlighed” til brug for dette findes under menupunktet Opgør forbedringer.
 6. Bestyrelsen udregner forbedringernes nutidsværdi i henhold til retningslinjerne på www.andelsportal.dk.
 7. Når andelshaveren har fejlfrie el- og VVS-attester og en klar oversigt over forbedringer, udfylder og indsender andelshaver formularen Vurdering af andel.  El- og VVS-attester og oversigt over såvel forbedringer, udført mens andelshaver selv var ejer af andelen, samt oversigt over tidligere udførte forbedringer, bilagene, der hører til en bestemt tilladelse til forbedringsudførelse, samt selve tilladelsen indsendes sammen med formularen eller eventuelt senere, men før bestyrelsens vurdering. Bestyrelsen vil herefter sørge for hurtigst muligt at komme og vurdere boligen.
  Ved vurderingen skal der være ryddet for effekter under køkkenvasken, således at det kan kontrolleres, om der forekommer råd.
  Vurderingen af lejligheden omfatter også det til andelen tilhørende depotrum, hvorfor der skal være adgang til dette.
  Hvis dele af de nævnte forhold under dette punkt ikke er opfyldt, vil vurderingsprocessen blive afbrudt, og andelshaveren vil blive pålagt et gebyr til andelsboligforeningen for forgæves forsøg på at udføre vurdering.
  En vurdering er gratis, hvis den gennemføres i forbindelse med et salg / overdragelse, og hvis den kan udføres med kun ét besøg.
  En vurdering med andet formål, f.eks. låntagning, koster 1000 kr. til andelsboligforeningen.
  Dette beløb opkræves også, hvis salget / overdragelsen opgives. Er en andelshaver ikke tilfreds med bestyrelsens fastsættelse af lejlighedens maksimale salgspris, er der i henhold til vedtægternes §14.3 mulighed for at få fastsættelsen efterprøvet af en skønsmand.
 8. I juli og december måned må en sælger påregne en vis forlængelse af behandlingstiden af salgssagen.
 9. Det er ikke en forbedring at male og tapetsere sin bolig eller få foretaget gulvafslibning, men boligen skal fremstå i rimelig vedligeholdt stand, for at man ikke skal pådrage sig fradrag i vurderingen.

 

Salgsopstilling på foreningens hjemmeside

 • Når andelsboligen sættes til salg, skal den de første 8 dage tilbydes til personer på foreningens ventelister, før personer uden for ventelisterne kan komme i betragtning som købere.
 • I disse 8 dage er salgsopstillingen at finde på foreningens hjemmeside under “Nyheder” og under menupunktet “Lejligheder til salg”.
 • Bliver boligen ikke solgt inden for ovennævnte tidsfrist, er andelsboligforeningen ikke længere indblandet i salget, som overgår helt og holdent til andelshaver / sælger, og linkene til salgsopstillingen på hjemmesiden fjernes.
 • Sælges andelsboligen derefter til en person uden for ventelisterne til en nedsat pris, skal den på ny tilbydes personer på ventelisterne til samme nedsatte pris, jf. §13.3 i foreningens vedtægter.
 • Den nye salgsopstilling vil blive opslået på hjemmesiden som skildret ovenfor, ligeledes i 8 dage, hvorefter den slettes.
 • Skulle andelshaver / sælger ønske det, kan salgsopstilling under hele salgsforløbet bibeholdes på hjemmesiden mod indbetaling af 200 kr. til foreningen.